AABLOS

PARKETVLOEREN

BTW: Prijzen zijn exclusief BTW. Volgende BTW tarieven zijn van toepassing: 6% voor woningen ouder dan 5 jaar, 21% voor woningen jonger dan 5 jaar, 0% voor factuur aan personen/bedrijven met recht op aftrekbare BTW (KB1 artikel 20- BTW te voldoen door medecontractant) Om in aanmerking te komen voor facturatie aan verlaagd tarief dient u situatie conform de gestelde voorwaarden te zijn en dient u het document op de laatste bladzijde in te vullen en te ondertekenen en aan ons terug te zenden.

Algemene voorwaarden:

De klant zorgt voor de toegankelijkheid van de werf: hetzij door aanwezig te zijn, hetzij door ons een sleutel te bezorgen. Indien om welke reden dan ook, het voor ons niet mogelijk is, de afgesproken werken uit te voeren op het afgesproken tijdstip, worden transport en verloren uren in rekening gebracht. Tenzij anders vermeld in deze offerte, dienen de ruimten leeg te zijn. Kosten zoals parkingretributies of de kosten voor plaatsing van parkeerborden voor de ingang van de werf zijn ten laste van de klant ook al bereiken ze ons later dan tijdens de uitvoering van de werf. Desgevallend kan de klant zelf voorzien in parking voor onze voertuigen en dit binnen een aanvaardbare perimeter van de eigenlijke werkplaats.

De klant zorgt voor stroom op de werf. Minstens 1 stopcontact met volgende eigenschappen: spanning 220 volt Stroomsterkte 15 ampère of meer. Offertes zijn 2 maanden geldig.

Uren in Regie: Momenteel aangerekend uurloon voor werken uitgevoerd in regie: 48,22 euro. Alle werken niet begrepen in deze offerte worden uitgevoerd in regie uren.

Betalingsvoorwaarden:

-30% contant bij de bestelling.

-60% contant na de plaatsing van het parket.

-10% contant na de afwerking van het parket.

 

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen te Deurne, volgens de vermelde opgave aan onze kas, op rekening nummer 880-3581351-61 van de Recordbank. Alle opmerkingen of reclamaties op de inhoud van onze facturen dienen binnen de acht dagen na ontvangst ervan gedaan te worden op straf van laattijdig en niet meer ontvankelijk protest. Het volledige bedrag van iedere factuur dient betaald op de vervaldag. In geval van niet betaling op deze vervaldag van het volledige bedrag of van een deel ervan, zal een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling van 15% toegepast worden, berekend op het onbetaald factuurbedrag met een minimum van 15 euro. Alleszins beginnen de verwijlintresten te lopen vanaf de vervaldag van de facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen welke mochten blijken.

 

Onze bestekken worden opgemaakt op basis van de daarin vermelde hoeveelheden en zijn slechts bindend te aanzien voor zover de werkelijk geplaatste hoeveelheden overeenstemmen met deze in het bestek voorzien. Behoudens tegenstrijdige schriftelijke bepaling, kan een vertraging inzake levering of uitvoering van onzentwege geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding. De leveringstermijnen worden slechts ten aanwijzende titel vermeld. Voor de werken uit te voeren per uur, vragen wij onze klanten om de uurlijsten die hun voorgelegd worden te willen goedkeuren, zoniet zullen wij ons steunen op de door ons personeel aangeduide uren.Deze uren worden gerekend vanaf het vertrek en de terugkeer in werkhuis. De verplaatsings- en huisvestingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

Onze parketvloeren worden gewaarborgd gedurende twee jaar na de plaatsing tegen elke fout van onzentwege, en voor zover deze uitgevoerd werden in de voorwaarden voorzien in de bijgevoegde voorwaarden.

De eenheidsprijzen zijn geldig voor lokalen van minstens 15m², met normaal uitzicht en zonder gebogen lijnen. Elke meerdikte van de ondervloeren (chape) zal tegen een meerprijs per m², per bijkomende mm/cm dikte, gefactureerd worden. Indien de werken niet kunnen worden aangevat bij het verstrijken van een termijn van drie maanden na de in het contract voorziene aanvangstermijn, heeft de verkoper het recht om overeenkomstig artikel 1184 B.W., hetzij ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met betaling van schadevergoeding, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. De bestelde werken zullen door onze zorgen, of voor onze rekening, onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Elke mededeling vanwege de bouwheer betreffende de uitvoering der werken, zal slechts geldig zijn voor zover zij aan onszelf gedaan werd of aan de door ons aangestelde afgevaardigde voor het leiden en het nazien der werken. De prijzen van de uren in regie zijn deze welke worden bepaald door collectieve arbeidsovereenkomst in het Bouwbedrijf.

Voor de berekening van de verhogingen van de lonen en deze van de prijzen van de materialen tussen de datum van de offerte en deze van de beëindiging der werken, geldt volgende prijsherzienings-formule: p=P(0,6s/S +0,2i/I+0.2) waarbij p=te betalen prijs, P=prijs van de offerte,s=loonindex bij het factureren, S=loonindex bij de offerte, i=materiaalindex bij het factureren en I=materiaalindex bij de offerte.

De vertragingen in de betaling zullen tegen de officieel geldende intrestvoet per jaar aangerekend worden en de terugkeer van een onbetaalde wissel geeft recht tot het eisen van de volledige betaling van het debetsaldo en tot de eventuele vernietiging van het saldo der bestelling. In geval van betwisting, is alleen de rechtbank van de vestiging van de verkoper bevoegd. Een keuring zal slechts op aanvraag van de klant of de leidinggevende architect plaatsvinden; zij zal tegensprekelijk zijn en geschieden na het beëindigen van het schuren, voor zover dit binnen de 2 maanden na de plaatsing van het parket werd uitgevoerd.

Elke onderbreking van de werken, ingevolge oorzaken onafhankelijk van onze wil, heeft de betaling voor gevolg van de verloren dagen, de uren worden aangerekend vanaf het verlaten van de werkplaatsen en dit in regie overeenkomstig de officiële tarieven evenals van de verplaatsing- en huisvestingskosten. Tevens is, in voormeld geval, de verkoper gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor de reeds geleverde materialen, alsmede voor het reeds gepresteerde werk. Wij zijn verantwoordelijk tegenover onze klanten voor schade berokkend door ons personeel aan materialen of werken van andere vaklieden, daarentegen zal de klant tegenover ons verantwoordelijk blijven voor de schade van andere vaklieden aan ons werk berokkend; wij nemen nochtans geen verantwoordelijkheid op ons voor schade eventueel door ons personeel berokkend aan gas, elektriciteit, water of verwarmingstoestellen of buizen, welke onvoldoende zouden beschermd zijn en zich in de hiervoor onder de parketten voorbehouden vakken bevinden.

In geval van schade door onze arbeiders aan de gebouwen berokkend, zullen de klachten slechts aanvaard worden indien zij onmiddellijk gedaan en bevestigd worden bij aangetekend schrijven en indien zij door de arbeiders worden erkend. In het geval dat de plaatsing niet binnen de voorziene leveringstermijn kan geschieden, of indien er geen enkel tijdstip werd voorzien, en bij gebrek aan een order tot het plaatsen binnen de drie maanden na de bestelling, behouden wij ons het recht voor om, overeenkomstig art.1184B.W., hetzij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met betaling van schadevergoeding,hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

In geval van vermindering of algehele schorsing van de productie veroorzaakt door heirkracht, behoudt de firma zich het recht voor,de afgesloten zaken ofwel gedeeltelijk ofwel gans stop te zetten, en kan zij niet de minste verantwoordelijkheid op zich nemen, voortspruitende uit de vertraging in de afleveringen. Tevens is, in voormeld geval, de verkoper gerechtigd om onmiddellijk betaling te vorderen voor de reeds geleverde materialen, alsmede voor het reeds gepresteerde werk. Vertrekken waarin parketvloeren geplaatst werden moeten voldoende verlucht en verwarmd zijn. Het vochtgehalte moet liggen tussen 50 en 70% en de temperatuur tussen 15 en 23° C.

 

.Ondervloer

Alle gipswerken dienen uitgevoerd te zijn op het ogenblik dat de ondervloer wordt gelegd. Ons personeel zal bij het begin van de werken een vertrekpunt vinden voor de aan te houden pas, voor ieder van de met parket te beleggen vertrekken. Bij gebrek hieraan zullen zij zelf deze pas trekken, zonder enige waarborg, voor wat de juistheid van deze pas betreft. Een afdoende warmte isolering dient voor de zorgen van de klant te worden aangebracht op de verwarmingsbuizen die zich in de ondervloer bevinden.

Het water en een lastenlift zullen op de kosten van de klant voor de uitvoering van de werken te onzer beschikking worden gesteld. Er wordt de klanten aanbevolen om de lokalen behoorlijk te verluchten ten einde de ondervloeren te laten uitdrogen en dit in functie van de weersomstandigheden. Daarenboven is het noodzakelijk dat gedurende de vorstperioden de gebouwen gedurende tien dagen na het gieten van de ondervloeren, zouden worden verwarmd. De gemiddelde minimum droogtijd van dekvloeren is 1 week per cm dikte. De leidingen allerhande, die zich onder de te bekleden oppervlakten, of in de muren bevinden, dienen minstens op een diepte van 3cm te liggen, gemeten vanaf het te bekleden oppervlak. Indien dit niet het geval is dient de klant ons hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen waarbij ons een gedetailleerd plan van de op minder dan 3 cm diepte gelegen leidingen dient te worden overgemaakt. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen van deze leidingen.

 

Parket

Al ons hout wordt voor de bewerking speciaal gedroogd, wij waarborgen derhalve de vereiste vochtigheidsgraad hiervan en ingevolge deze droogtegraad kunnen de werken slechts aangevangen worden wanneer de plafonneerwerken en de ondervloeren volledig droog zijn. De stenen vloeren, marmer- en granietwerken, trappen in beton, metaal of hout moeten volledig afgewerkt zijn, en in het algemeen zal alles wat vocht kan veroorzaken uit de bouw verwijderd zijn. Kamers en lokalen dienen tegen regen, sneeuw, enz. beschut te zijn. Wij waarborgen onze parketten voor zover ze geplaatst zijn op door ons gelegde of goed bevonden ondervloeren. De werken zullen in slechts aangevangen worden indien bovenstaande voorwaarden vervuld zijn en dat, anderzijds, de werf zich in volgende toestand bevindt: De vloer van de te leggen plaatsen moet klaar zijn bij de aankomst van de parketleggers ten einde elk tijdverlies van deze laatste te vermijden; de verloren tijd en de verplaatsingskosten worden, in regie, tegen het officieel tarief, in rekening gebracht. Verwarmingstoestellen, radiatoren, enz. die op de te beleggen plaatsen zouden rusten, zullen op eerste verzoek dienen te worden afgenomen door en op kosten van de klant.

De haarden der schoorstenen moeten geplaatst worden voor de aankomst van de parketleggers. Het elektriciteit gebruik van de machines is te laste van de klant. De klant stelt een lichtmeter met voldoende stroomsterkte te onzer beschikking. De verbindingen welke ingevolge andere onvoltooide werken dienen uitgevoerd te worden, zijn ten laste van de klant, o.a. de verbindingen rond de schoorsteenhaarden, convectors, trappen, en palen. Hetzelfde geldt voor eender welke leiding in de ondervloer en deze die na het plaatsen van de ondervloer

wordt gelegd. De spleten die ontstaan als gevolg van het zetten van de bouw kunnen niet ten onze laste worden gelegd. Het aanbrengen, tussen het ruw metselwerk en de ondervloer, van een waterbestendige of thermische isolatie, moet door ons goedgekeurd worden, dit voor wat de eventuele weerslag betreft die deze tussenplaatsingen kunnen voor gevolg hebben. Het feit hiervan niet ingelicht te zijn , ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke nadelige gevolgen hiervan voor de parketvloer.

Indien de parketvloeren of renovaties in een oud gebouw dienen te worden uitgevoerd, zijn de verbeteringen van de plafondwerken, schildering en houtwerk ten laste van de klant.